RegJump - otevření Editoru Registu v určitém klíči

Název: RegJump
Verze: 1.0 (build 21 ze 07.01.2009)
Popis: Slouží k otevírání Editoru Registu v klíči zadaném jako parametr
Stažení: regjump.exe (94 kB)

Tento program složí pro otevírání Editoru Registru v libovolném klíči. RegJump nemá žádné grafické uživatelské rozhraní, ovládá se pouze parametry zadanými za název programu. Pokud daný klíč neexistuje, RegJump na to upozorní uživatele a otevře RegEdit v nejbližším existujícím nadřazeném klíči. Kromě klíče lze zadat i hodnotu, která má být vyhledána v daném klíči. Poradí si se zkrácenými názvy kořenových klíčů (HKCR, HKU, HKCU, HKLM, HKCC), s normálními, opačnými i zdvojenými lomítky (/, \, \\) i s názvy klíčů obsahující písmena s diakritikou.

RegJump může navíc fungovat jako URL Protocol Handler - po spuštění programu s parametrem /regUrlHandler se RegJump zaregistruje jako obslužný program pro URL ve tvaru regjump://cesta. , podrobnosti lze nalézt níže. Po té lze klíč v RegEditu otevírat přímo z webového prohlížeče kliknutím na regjump link
Příklad: regjump://HKCU/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Run
regjump:HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0?Value=ProcessorNameString
To může být užitečné např. na stránkách zabývajících se tipy a triky s windows registry, IT diskuzní fóra apod.

Použití:

   Parametry uzavřené v hranatých závorkách jsou nepovinné.
   1) Otevření RegEditu v určitém klíči:
    regjump.exe [/s] Key [Value]
     /s - silent - nebudou zobrazovány žádné chybové zprávy (např. neexistence klíče)
     Key - klíč (větev), který má být otevřen
     Value - hodnota v klíči, která má být vybrána
    příklady:
     regjump HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
     regjump HKCU/Software/Microsoft/
     regjump /s "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server" InstalledInstances
   
   2) URL Protocol Handler - zaregistrovat RegJump jako obslužný program pro URL ve tvaru regjump://..
    regjump.exe /regUrlHandler | /unRegUrlHandler [/s] [/g] [name]
     /regUrlHandler - registrovat regjump.exe jako URL protocol handler
     /unRegUrlHandler - odstranit vytvořenou registraci
     /s - silent - nebudou zobrazovány žádné potvrzující/chybové zprávy
     /g - globally - pro všechny uživatele počítače (jinak jen pro aktuálního uživatele)
     name - název URL protocolu, výchozí je regjump, min. délka je 2 znaky
    příklady:
     regjump.exe /regurlhandler
     regjump.exe /regurlhandler /g reg
     regjump.exe /unregurlhandler /g reg
   
   3) Použití RegJump přes zaregistrovaný URL Protokol
    protocol:[//]Key[?Value=ValueName]
    příklady:
     regjump://HKLM/Software/Microsoft%20SQL%20Server?Value=InstalledInstances
     regjump:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
Historie:
 1.0.0 build 20 - první veřejná verze
 1.0.0 build 21
 - oprava: Před výběrem hodnoty (pokud je zadána) v regeditu se kontroluje,
 zda je v okně vybrán správný klíč, pokud se neshodovala velikost písmen,
 nebo byl zadán klíč s lomítkem na konci hlásil program chybu "Can not select Key!"

RegJump - Jump to key in Registry Editor

Name: RegJump
Version: 1.0 (build 21 from 07.01.2009)
Description: Opens the registry Key supplied as parameter in Windows RegEdit
Download: regjump.exe

This program allows open registry key supplied as command-line parameter in Windows Registry Editor (RegEdit). RegJump dont have any graphic user interface, the program controled throw command-line parameters. If specific key not exist, RegJump shows message dialog to user and open RegEdit in nearest existing parent key. Additional it allows to find the value in specified Key supplied as second parameter. Program works with short root keys (HKCR, HKU, HKCU, HKLM, HKCC), with both slashes (/\) and with key names containing letters with diacritic.

RegJump can also work as URL protocol Handler. Run program with parameter /regUrlHandler this cause registering RegJump as Handler for URLs regjump://keylocation, more in next section. This allows You to open registry Key in RegEdit directly from web browser by click to regjump link.
Example: regjump://HKCU/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Run
regjump:HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0?Value=ProcessorNameString
This is usefull for web pages with registry tips & tricks or IT forums etc.

Using:

   1) Jumping to Regedit Key:
    regjump.exe [/s] Key [Value]
     /s - silent - no error messages
     Key - registry path that will be selected
     Value - value in Key that will be selected
    examples:
     regjump HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
     regjump HKCU/Software/Microsoft/
     regjump /s "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server" InstalledInstances
   
   2) URL Protocol Handler - register/unregister
    regjump.exe /regUrlHandler | /unRegUrlHandler [/s] [/g] [name]
     /regUrlHandler - register regjump.exe as URL protocol handler
     /unRegUrlHandler - delete registered handler
     /s - silent - no error/success messages
     /g - will be registered globally for all users (else for current user only)
     name - URL protocol name, default is regjump, min. length is 2 chars
    examples:
     regjump.exe /regurlhandler
     regjump.exe /regurlhandler /g reg
     regjump.exe /unregurlhandler /g reg
   
   3) Using URL Protocol Handler
    protocol:[//]Key[?Value=ValueName]
    examples:
     regjump://HKLM/Software/Microsoft%20SQL%20Server?Value=InstalledInstances
     regjump:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft'
History:
 1.0.0 build 20 - first official version
 1.0.0 build 21
 - fixed: program check before selecting value (if value arg. is not null ) in regedit ,
 if right key in window is selected, if letters had not same size
 or key had slash at end then program reported error "Can not select Key!"